هيات برگزاري

  

به منظور هدایت کنفرانس و نیل به اهداف آن در طی سال‌های مختلف، مدیریت عالی و مسؤلیت برگزاری کنفرانس بر عهده هیات برگزاری کنفرانس، متشکل از هفت نفر می‌باشد. پنج نفر از اعضای هیات برگزاری توسط انجمن از میان فارغ‌التحصیلان برجسته دانشگاه و دو نفر توسط دانشگاه از میان هیات علمی دانشگاه برگزیده می‌شوند. اعضای هیات برگزاری به صورت ثابت انتخاب می‌شوند و انجمن و دانشگاه می‌توانند در صورت نیاز هریک از منتخبین خود را جایگزین کنند.

در حال حاضر هيات برگزاري كنفرانس متشكل از افراد زير است:

دكتر حبيب باقري
كارشناسي شيمي دانشگاه شريف
عضو هيئت علمي دانشكده شيمي دانشگاه شريف
مهندس فيروز اردشيريان
كارشناسي مهندسي مكانيك دانشگاه شريف
رئيس هيئت مديره شركت ناموران پژوهش و توسعه  
مهندس محمود شيري
كارشناسي مهندسي وعلم مواد دانشگاه شريف
 
    
دكتر علينقي مشايخي
كارشناسي مهندسي مكانيك دانشگاه شريف
استاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف
مهندس نصراله محمدحسین فلاح
كارشناسي مهندسي علم ومواد دانشگاه شريف
عضو هيئت اجرايي انجمن فارغ التحصيلان شريف
دكتر فرشاد فاطمي
-
عضو هيئت علمي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف
مهندس هدی کریمی دستجردی
كارشناسي مهندسي مکانیک دانشگاه شريف
مدير اجرايي انجمن فارغ‌التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف