كميته اجرايي

  

كميته اجرايي كنفرانس، مسئوليت برنامه ريزي و مديريت امور اجرايي، تداركات، مالي و روابط عمومي كنفرانس را در هر سال بر عهده دارد.

در حال حاضر كميته اجرايي كنفرانس متشكل از افراد زير است:

مهندس مهدي رضايي كليج
مسئول كارگروه مالي و قراردادي
كارشناسي مهندسي و علم مواد دانشگاه شريف
مهندس مانی شهریر
مسئول كارگروه وب سايت
كارشناسي مهندسي برق دانشگاه صنعتی شریف
دکتر آزاده همتی
مسئول كارگروه كنترل و برنامه‌ريزي
دکتری مهندسی شیمی و نفت دانشگاه شريف
دکتر شهروز معاون
دبير كميته اجرايي كنفرانس
دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر دانشگاه شريف
مهندس احمد مطهری
مسئول كارگروه جذب منابع مالی
کارشناسی مهندسی شیمی و نفت دانشگاه شريف
مهندس محمدرضا کیانمهر
مسئول كارگروه روابط بین‌الملل
کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شريف
مهندس هدی کریمی دستجردی
مسئول كارگروه روابط عمومی
كارشناسي مهندسي مکانیک دانشگاه شريف