كميته علمي

  

کمیته علمی كنفرانس، مسئولیت برنامه‌ریزی و مدیریت امور مربوط به محتوای کنفرانس را بر عهده دارد. در حال حاضر كميته علمي كنفرانس متشكل از افراد زير است:

 

 
دكتر فرشاد فاطمي
عضو هيئت علمي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف
دبیر علمی کنفرانس فارغ التحصیلان
 
دكتر سيدجمال‌الدين گلستاني
كارشناسي مهندسي برق دانشگاه شريف
استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه شريف

دكترمحمدرضا سعيدي
استاد دانشكده شيمي دانشگاه شريف

دكتر بيژن ظهوري زنگنه
كارشناسي و كارشناسي ارشد علوم رياضي دانشگاه شريف
عضو هيئت علمي دانشكده علوم رياضي دانشگاه شريف
دكتر حبيب باقري
استاد دانشكده شيمي دانشگاه شريف
 
دكتر محمدصالح تواضعي
كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشكده مهندسي برق دانشگاه شريف
مهندس نصرالله محمدحسين فلاح
كارشناسي مهندسي علم و مواد دانشگاه شريف
عضو هيئت اجرايي انجمن فارغ‌التحصيلان شريف
 
خانم دکتر مریم کیانی
كارشناسي ارشد و دكتري دانشكده هوا فضا دانشگاه شريف