محورهاي كنفرانس

  

 • دستاوردهای دانش‌آموختگان شریف
  • دستاوردهای آکادمیک دانش‌آموختگان
  • دستاوردهای فناورانه دانش‌آموختگان
  • دستاوردهای دانش‌آموختگان در حوزه سیاست‌گذاری
  • دستاوردهای دانش‌آموختگان در حوزه کسب و کار
 • جایگاه زیست فناوری در علوم و مهندسی
  • بیومکانیک
  • تحلیل داده‌های زیستی
  • مدل‌سازی و کنترل سیستم‌های فیزیولوژیک
 • چالش‌های آموزش مهندسی و علوم و راه‌حل‌ها
  • بازار کار مشاغل مهندسی و تغییرات آن در دو دهه اخیر
  • میزان آمادگی مهندسان تازه دانش‌آموخته جهت اشتغال در بنگاه‌های صنعتی
  • تحولات فناوری آموزشی و تاثیر آن بر آموزش
  • جای خالی تربیت تکنسین در آموزش‌های مهندسی
  • بازآموزی دانش‌‌آموختگان
 • هوشمندسازی کسب و کارها
  • تولید هوشمند
  • حمل و نقل هوشمند
  • اقتصاد هوشمند